Preinscripció

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció dels infants es farà presencialment,  es formalitzarà amb cita prèvia a  l’Escola Bressol Municipal (C/Sta. Mª del Camí , 52) del 9 al 20 de maig, adjuntant la documentació corresponent. Caldrà demanar hora de preinscripció a l’escola, trucant al telèfon 937321185.

En cas d’estricta necessitat, es podrà fer la preinscripció telemàticament dels infants.Es formalitzarà per correu electrònic lescaliues@suara.coop del 9 al 20 de maig.

La documentació necessària per a formalitzar la preinscripció al servei de l’Escola Bressol Municipal “Les Caliues” de la Garriga, és el següent:

DOCUMENTACIÓ BÀSICA :

  • Full de preinscripció degudament complimentat.
  • Llibre família o altres documents relatius a la filiació, o, en el cas d’infants en procés d’adopció, resolució d’assignació on consti el nom de l’infant i la data de naixement. Les dades d’identificació o filiació per a l’alumnat estranger podran acreditar-se amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet). Si es tracta de persones estrangeres caldrà presentar la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.
  • Si s’opta a plaça de NEE, caldrà presentar l’informe social i/o dictamen realitzat per professionals d’organismes públics que acrediti que a l’alumne se li ha d’atorgar una d’aquestes places.

Per més informació consulteu el nostre dossier informatiu