Òrgans de participació

La participació de la comunitat educativa és un element fonamental per assolir els objectius de l’escola bressol. La participació es basa en la informació, convivència, diàleg i consens.

Els òrgans que estan en funcionament són:

– Consell escolar: òrgan compost per representants de les famílies, l’equip educatiu, la direcció del centre i d’una persona en representació de l’Ajuntament de la Garriga. Les persones que representen les famílies i l’equip educatiu són escollides cada dos anys mitjançant la convocatòria d’eleccions. El consell escolar té com a funcions, l’aprovació a proposta del centre del Pla General Anual del Centre o de la Memòria Anual, entre d’altres. Les funcions queden detallades i regulades en el document de Normes de Funcionament i Organització del Centre (NOFC) que es lliura a totes les famílies en el moment de la matrícula.

AFA (Associació de Famílies d’Alumnes): les famílies que ho desitgen poden formar part de l’AFA. Des de l’associació es potencien projectes de col·laboració per a la millora de l’escola. També s’organitzen xerrades de caràcter educatiu i pedagògic consensuades amb la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de la Garriga i l’equip educatiu.

Per a més informació: lescaliues.ampa@gmail.com