PREINSCRIPCIÓ

Finalitzat el període de reclamacions, publiquem la llista d’infants admesos pel curs 2021-2022 a l’escola bressol les Caliues.
Si algun/a alumne/a no procedís a efectuar la matrícula, la seva plaça s’oferiria a l’alumne/a següent de la llista d’espera.

LLISTA